North Wales - Various Opportunities available

North Wales

Vacancy Overview

Salary: £9.75 Per Hour
Closes: 31 July 2022

North Wales - Various Opportunities available

Abbeyfield Wales provide sheltered accommodation for people over the age of 55 who are perhaps looking for some personal support and companionship. Our services and facilities allow residents to live comfortably with dignity, friendship, and security through a tailored balance of support and independence. Abbeyfield Wales is part of Linc Cymru Housing Association, a non-profit provider of housing and care.

We are delighted to offer employment opportunities across North Wales. From Tywyn to Llandudno, we have a variety of positions to suit every lifestyle!  

From setting up arts and crafts and joining in with events in the community, to cooking dinner or baking a birthday cake; our residents are at the heart of everything we do. 

We make a house their home. We ensure it is filled with laughter and life every day and create a comfortable place for our residents to rest and relax. 

We welcome friends and family into their home; we cook, we clean, we celebrate, we reminisce, we chat and make memories. We are not a care home, but we care.

You could make a huge difference to the lives of our residents and leave each day with a real sense of pride. 

With a variety of opportunities available across several locations, we could have the perfect role to fit in with your lifestyle! So, if you are looking for a rewarding role, click ‘apply now’ and tell us all about you. 

We can be flexible with working hours and even offer bank work, so you can pick when you would like to work – perfect to fit around other jobs, busy lifestyles, and other commitments. 

Our locations: 

•Abergele – LL22 7EW

•Llandudno – LL30 2YP

•Llanfairfechan – LL33 0RW

•Prestatyn – LL19 9LS

•Mold – CH7 1SU

•Ruthin – LL15 1BL 

•St Asaph – LL17 0RF

•Tywyn – LL36 9AB

•Flint – CH6 5AS

Our roles: 

•Deputy House Manager 

•House Manager 

•Domestic Assistant 

•Cook / Food Service Assistant 

We look forward to hearing from you soon! If you require any further information on any of the houses or roles, please contact recruitment@linc-cymru.co.uk 

As an equal opportunities employer, Linc-Cymru is committed to the equal treatment of all current and prospective employees and does not condone discrimination on the basis of age, disability, sex, sexual orientation, pregnancy and maternity, race or ethnicity, religion or belief, gender identity, or marriage and civil partnership.

We aspire to have a diverse and inclusive workplace and strongly encourage suitably qualified applicants from a wide range of backgrounds to apply and join Linc-Cymru.

We are aiming to improve the diversity of our workforce in Linc, specifically in Head Office roles. Therefore, if you consent to your diversity data being taken into consideration at the shortlisting stage and:

• You meet the selection criteria for the role; and

• You are from an ethnic background

You will automatically be shortlisted for the next stage in the recruitment process.   

Mae Abbeyfield Wales yn darparu llety gwarchod i bobl dros 55 oed sydd efallai’n chwilio am rywfaint o gymorth personol a chwmnïaeth. Mae ein gwasanaethau a’n cyfleusterau yn galluogi preswylwyr i fyw yn gyfforddus ag urddas, cyfeillgarwch a diogelwch, drwy gydbwysedd wedi’i deilwra o gefnogaeth ac annibyniaeth. Mae Abbeyfield Wales yn rhan o Linc Cymru, sy’n ddarparwr tai a gofal dielw.

Rydym yn falch iawn o gynnig cyfleoedd cyflogaeth ledled Gogledd Cymru. O Dywyn i Landudno, mae gennym ni amrywiaeth o swyddi sy’n addas ar gyfer pob ffordd o fyw!  

O sefydlu celf a chrefft ac ymuno â digwyddiadau yn y gymuned, i goginio swper neu bobi cacen pen-blwydd; mae ein preswylwyr wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud. 

Rydym yn gwneud eu t yn gartref iddynt. Rydym yn sicrhau ei fod yn llawn bywyd a llawenydd bob dydd ac yn creu lle cyfforddus i’n preswylwyr orffwys ac ymlacio. 

Rydym yn croesawu ffrindiau a theulu i’w cartref; rydym yn coginio, yn glanhau, yn dathlu, yn sgwrsio, yn hel atgofion ac yn eu creu. Nid cartref gofal ydym ni, ond rydym yn gofalu.

Gallwch chi wneud gwahaniaeth enfawr i fywydau ein preswylwyr a gadael bob dydd yn wirioneddol falch. 

Gydag amrywiaeth o gyfleoedd ar gael mewn sawl lleoliad, efallai fod gennym ni’r swydd sy’n berffaith i gyd-fynd â’ch ffordd o fyw! Felly, os ydych chi’n chwilio am swydd gwerth chweil, cliciwch ‘ymgeisio nawr’ a dweud wrthym amdanoch chi. 

Gallwn ni fod yn hyblyg o ran oriau gwaith a chynnig cyfleoedd i fancio gwaith hyd yn oed, fel y gallwch chi ddewis pryd yr hoffech chi weithio – mae hyn yn berffaith er mwyn cyd-fynd â swyddi eraill, ffyrdd prysur o fyw ac ymrwymiadau eraill.

Ein lleoliadau: 

•Abergele – LL22 7EW

•Llandudno – LL30 2YP

•Llanfairfechan – LL33 0RW

•Prestatyn – LL19 9LS

•Yr Wyddgrug – CH7 1SU

•Rhuthun – LL15 1BL 

•Llanelwy – LL17 0RF

•Tywyn – LL36 9AB

•Fflint – CH6 5AS

Ein swyddi: 

•Dirprwy Reolwr Tai 

•Rheolwr Tai 

•Cynorthwyydd Domestig 

•Cogydd / Cynorthwyydd Gwasanaethu Bwyd 

Edrychwn ymlaen at glywed gennych chi’n fuan! Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch am unrhyw un o’r tai neu’r swyddi, cysylltwch â recruitment@linc-cymru.co.uk 

Fel cyflogwr cyfle cyfartal, mae Linc Cymru wedi ymrwymo i drin yr holl weithwyr presennol a darpar weithwyr yn gyfartal ac nid yw’n esgusodi gwahaniaethu ar sail oedran, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil neu ethnigrwydd, crefydd neu gred, hunaniaeth rhywedd na phriodas a phartneriaeth sifil.

Rydym yn ceisio cael gweithle cynhwysol ac amrywiol ac rydym yn annog yn gryf ymgeiswyr o amrywiaeth eang o gefndiroedd ac sydd â’r cymwysterau addas i ymgeisio ac i ymuno â Linc-Cymru.

Ein nod yw gwella amrywiaeth ein gweithlu yn Linc, yn benodol mewn swyddi’r Brif Swyddfa. Felly, os byddwch chi’n cydsynio i’ch data amrywiaeth gael eu hystyried wrth lunio’r rhestr fer ac:

• Rydych yn bodloni’r meini prawf dethol ar gyfer y swydd; ac

• Rydych chi o gefndir ethnig

Byddwch chi ar y rhestr fer yn awtomatig ar gyfer y cam nesaf yn y broses recriwtio.

Contact the HR team

Freephone N/A
Head Office Address

Linc-Cymru

Housing Association

387 Newport Road

Cardiff

CF24 1GG