26th February 2020

CEO becomes part of CHC Housing Futures Steering Group

Corporate News
We’re really pleased to announce Linc’s CEO, Scott Sanders has have appointed to sit on Community Housing Cymru’s (CHC) Housing Futures steering group.

We’re really pleased to announce Linc’s CEO, Scott Sanders has have appointed to sit on Community Housing Cymru’s (CHC) Housing Futures steering group.

The group consists of 15 people representing housing associations across Wales with complementary skills and experience. You can see who they are here.

As part of his role, Scott will have oversight of the Housing Futures programme in Wales as it progresses, and at each stage will have specific decision making responsibilities including:

• Deciding what the Welsh challenge is
• Overseeing the Greenhouse team over the 16-week placement at CHC’s offices in Cardiff
• Supporting the impact phase of the programme

To date, CHC has ran eight challenge identification workshops attended by 113 people.
Scott and his team will be meeting on Friday to decide what challenge will be focused on for the next 18 months. Lots has been suggested, including poverty, decarbonisation and an aging population.

Once the Welsh challenge has been decided, CHC will start their insights gathering phase, inviting experts from across the sector and beyond to provide more information about the challenge area.

Then, from September onwards, five people who work for Welsh housing associations will spend 16 weeks attempting to develop the solution that will solve the challenge.

Applications for the Greenhouse will open in shortly. If you’d like to sign up to get more information on the Housing Futures Greenhouse, click here.

To read an example of a project that has come through the Greenhouse process in England, click here:

We will keep you updated with Scott’s progress!

Rydym yn falch iawn i gyhoeddi y penodwyd Scott Sanders yn aelod o grŵp llywio Dyfodol Tai Cartrefi Cymunedol Cymru (CHC).

Mae’r grŵp yn cynnwys 15 o bobl yn cynrychioli cymdeithasau tai ledled Cymru gyda sgiliau a phrofiadau amrywiol. Gallwch weld pwy ydynt yma.

Fel rhan o’i rôl, bydd Scott yn goruchwylio rhaglen Dyfodol Tai yng Nghymru wrth iddi ddatblygu, a bydd â chyfrifoldebau penodol gwneud penderfyniadau yn cynnwys:

• Penderfynu beth yw her Cymru
• Goruchwylio’r tîm Tŷ Gwydr dros y lleoliad 16 wythnos yn swyddfa CHC yng Nghaerdydd
• Cefnogi cyfnod effaith y rhaglen

Hyd yma, mae CHC wedi cynnal wyth gweithdy adnabod her gyda 113 o bobl wedi’u mynychu.
Bydd Scott a’r tîm yn cwrdd ddydd Gwener i benderfynu pa her y byddir yn canolbwyntio arni dros y 18 mis nesaf. Awgrymwyd llawer, yn cynnwys tlodi, datgarboneiddio a phoblogaeth sy’n heneiddio.

Unwaith y penderfynwyd ar her Cymru, bydd CHC yn dechrau ar ei gyfnod casglu dirnadaeth, gan wahodd arbenigwyr o bob rhan o’r sector a thu hwnt i roi mwy o wybodaeth am faes yr her.

Yna, o fis Medi ymlaen, bydd pump o bobl sy’n gweithio i gymdeithasau tai Cymru yn treulio 16 wythnos yn ceisio datblygu’r datrysiad fydd yn ateb yr her.

Bydd ceisiadau ar gyfer y Tŷ Gwydr yn agor yn y dyfodol agos. Os hoffech roi eich enw i gael mwy o wybodaeth ar Dŷ Gwydr Cymunedau’r Dyfodol, cliciwch yma.

I ddarllen enghraifft o brosiect a ddaeth drwy’r broses Tŷ Gwydr yn Lloegr, cliciwch yma:

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi gyda chynnydd Scott !

 

 

Share this post